รับจัดค่ายผู้นำ ค่ายเยาวชน

 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

1.มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะในการใช้ชีวิต

2.รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

3.รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกทักษะการเอาตัวรอดในสังคมอย่างมีความสุข

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

50-100 คน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2.png
  รู้จักเรา " ทีมห้องเรียน" ทางทีมห้องเรียน รับจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคคลทั่วไป จากประสบการณ์มากกว่า 7 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเท...

 • 4.png
  หลักการและเหตุผล กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมี...

 • 3.png
  หลักการและเหตุผล เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ฝึกทักษะและการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ ฝิกกระบวนการคิด การลงมือทำและนำเ...

 • 7.png
  ขั้นตอนในการดำเนินการของเราแบบง่ายๆ รายละเอียดตามที่แนบเลย หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 095 6462528
Visitors: 234,981