ค่ายคณิตศาสตร์  และ ค่ายโซโรบัน

หลักการและเหตุผล

  กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ แต่การเรียนการสอนภายในห้องเรียนยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ครบทุกมิติได้ ค่ายคณิตศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสต์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีตระหนักถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

20-100 คน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2.png
  รู้จักเรา " ทีมห้องเรียน" ทางทีมห้องเรียน รับจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคคลทั่วไป จากประสบการณ์มากกว่า 7 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเท...

 • 9.png
  หลักการและเหตุผล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต สิ่...

 • 3.png
  หลักการและเหตุผล เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ฝึกทักษะและการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ ฝิกกระบวนการคิด การลงมือทำและนำเ...

 • 7.png
  ขั้นตอนในการดำเนินการของเราแบบง่ายๆ รายละเอียดตามที่แนบเลย หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 095 6462528
Visitors: 235,541