หุ่นขี้ผึ้งไทย - วัดพระปฐมเจดีย์ - พระราชวังสนามจันทร์

 

ช่วงเช้า         นำคณะไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยเป็นสถานที่สร้างและจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส เพื่อการ อนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชนโดยปัจจุบันมีหุ่นไฟเบอร์กลาสทั้งหมด120รูปต่อด้วยไปสักการะพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารอีกทั้งยังเป็น พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหารรรวมถึงมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน สุวรรณภูมิโดยเฉพาะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดนครปฐม

 

ช่วงเที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย      เดินทางต่อไปยัง พระราชวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่ เรียกว่า เนินปราสาทสันนิษฐานว่าเดิมคงเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยโบราณนอกจากเป็นที่แปรพระราชฐานแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชดำริในการสร้างพระราชวังสนาม จันทร์ไว้เป็นที่มั่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับวิกฤตการณ์ของประเทศอันเกิดขึ้นได้เพราะพระราชวังสนามจันทร์ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมและทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับซ้อมรบเสือป่า

 

เดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

 

Visitors: 234,980