เขาวัง-วัดพระนอน - พระราชวังบ้านปืน

 

 

 

ช่วงเช้า           ออกเดินทางไปเขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเพชรบุรีเป็นโบราณสถาน ที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมนหรือเขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวัสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาเพชรนิสัยศรีสวัสดิ์ปลัดเมือง เพชรบุรีเป็นนายงานก่อสร้างจนสําเร็จเรียบร้อยเมื่อปีพ.ศ.2403 ทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรี แต่ชาวเมือง เพชรเรียกกันติดปากว่า เขาวังสืบมาจนบัดนี้

 

ช่วงเที่ยง          พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย          ต่อด้วยวัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน)เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ของ        พระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวถึง 43 เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง เชื่อกันว่าสร้างด้วยฝีมือสกุลช่างในสมัยอยุธยา หมอนหนุนของพระพุทธไสยาสน์องค์นี้มีลักษณะเป็นทรงกลม ที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม เดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างหลังคาคลุมไว้ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการซ่อมหลังคาใหม่ และสร้างผนังล้อมรอบองค์เป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์

จากนั้นเดินทางไปยังพระราชวังรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืนสร้างสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวังแบบยุโรป เพื่อใช้สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝนสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรปภายในตำหนักชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรอเฝ้าท้องพระโรงกลาง ห้องเสวย ห้องเครื่อง และห้องเทียบเครื่อง สำหรับชั้นบนประกอบด้วย ห้องพระบรรทมใหญ่ ห้องพระบรรทมพระราชินี ห้องพระบรรทมเจ้าฟ้า และห้องทรงพระอักษร

Visitors: 232,292