เส้นทาง: วัดหลวงพ่อโสธร – วัดสมานรัตนาราม –ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อน

07.00           ออกเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

09.00           ถึงเขาหินซ้อนพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างประโยชน์ ที่ เกิดขึ้นได้เป็นสองทางคือต้นทางซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ ฝึกหัดการทำงานร่วมกันได้ความรู้ในการพัฒนาและ ปลายทาง คือราษฎรได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาที่ดินทำกินให้มี ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการจัด ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

12.00           (รับประทานอาหารเที่ยง)

13.30           เดินทางถึง วัดหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

15.00           เดินทางถึงวัดสมานรัตนาราม ชมพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข เป็นปางที่สวยที่สุดในประเทศไทย

16.30           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

Visitors: 234,278