ค่ายวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ฝึกทักษะและการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ

ฝิกกระบวนการคิด การลงมือทำและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

1. ได้ปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

2. ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน มีระเบียบวินัย สามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และโต้แย้ง ด้วยเหตุ และผล

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

จำนวนผู้เข้าร่วม

20-100 คน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • 2.png
  รู้จักเรา " ทีมห้องเรียน" ทางทีมห้องเรียน รับจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคคลทั่วไป จากประสบการณ์มากกว่า 7 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเท...

 • 9.png
  หลักการและเหตุผล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต สิ่...

 • 4.png
  หลักการและเหตุผล กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดอย่างเป็นระบบการวางแผนและดำเนินการตามหลักการและทฤษฎี โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมี...

 • 7.png
  ขั้นตอนในการดำเนินการของเราแบบง่ายๆ รายละเอียดตามที่แนบเลย หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 095 6462528
Visitors: 233,072