ระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ปริญญาโท Master Degree

ระดับปริญญาโท Master Degree คณะที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี คือ

Master of Education (M.Ed)

ระดับปริญญาโท Master Degree คณะที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง คือ

Master of Engineering (ME.) 

Master of Technology (M.Tech)

ระดับปริญญาโท Master Degree คณะที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา2 ปี คือ

MBA

Master Degrees in Arts. Science and Commerce (MA.MSc,MCom)

Master of Laws (ML)

Master of Agriculture (MAg.MScAg)

ระดับปริญญาโท Master Degree คณะที่ใช้ในระยะเวลาการศึกษา 2-3 ปี คือ

Master of Computer Science and Applications (MCA)

The Doctor of Medicine (MD) and Master of Surgery (MS)

Master of Science (MSc.)

 

Master of Philosophy (M.Phil)

 เป็นปริญญาโทที่ใช้เวลาในการเรียนเพียง 1 ปี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่แตกต่างจากปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบการศึกษามา ในการเรียนเน้นการทำวิทยานิพนธ์และการสอบเป็นหลัก

 

ปริญญาเอก Doctoral Degree Programs 

มี 2 ระบบการศึกษาให้เลือก

-  Course Work (Doctorate Degree) เป็นระบบที่กำหนดระยะเวลาการเข้าเรียน มีการจัดการเรียนการสอบเหมือนการเรียนในระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 2 ปี นักศึกษาที่จบในระดับนี้ไม่สามารถใช้คำนำหน้าว่า Dr.(ดร.) เพราะในสาขานี้ไม่มีการทำ Research

-  Research Course (Doctor of Philosophy/Ph.D.) เป็นระบบที่ไม่มีการเข้าเรียน เน้นการทำวิจัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ใช้เวลาในการทำวิจัยต้องไม่เกิน 3 ปี นักศึกษาที่จบในระดับนี้สามารถใช้คำนำหน้าว่า Dr.(ดร.)

 

คณะที่เปิดรับสมัครและเป็นที่นิยม

 Business  ( PhD,DBA)

 Education (PhD,EdD)

 Engineering (PhD,DS,DEng)

 Psychology  (PhD,PsyD)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,980