ระดับอุดมศึกษา

    ระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาประเทศอินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนทั้งหมด ซึ่งอังกฤษเป็นผู้วางรากฐานไว้ แต่การเข้าศึกษาในระดับปริญญาไม่ต้องใช้ TOEFLIELTS เพื่อยื่นผลในการสมัครเรียน แต่ได้ยกเว้นในบางสาขาวิชาเท่านั่น คือ 

ระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ใช้ผล TOEFL 550IELTS6.0

ระดับปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ใช้ผล TOEFL 500IELTS5.5

ระดับปริญญาเอกสาขาแพทยศาสตร์ใช้ผล TOEFL 550IELTS6.0

 กระทรวงศึกษาธิการของอินเดียได้แบ่งระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอินเดียของภาครัฐเป็น 2 ระบบ คือ

1.  มหาวิทยาลัยประจำรัฐโดยทั่วไป

มหาวิทยาลัยรัฐประจำรัฐโดยทั่วไป ได้มีการแบ่งระบบการบริหารงานย่อยออกเป็น 3 ระบบ คือ

1.1  ระบบ Affiliated Colleges

                1.2  ระบบConstituent College

                1.3  ระบบAutonomous College

 

ระบบ Affiliated Colleges

 เรียกว่าการใช้ระบบวิทยาเขตร่วม  กว่า 80 % ของการศึกษาในอินเดียใช้ระบบนี้ (เปรียบได้กับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีวิทยาเขตตามจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ) รัฐบาลอินเดียต้องการให้ประชาชนตามรัฐต่าง ๆ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง แต่ในการจัดหางบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง ดังนั้นรัฐบาลอินเดียจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยประจำรัฐต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเดลลี , มุมไบ , บังกาลอร์ , เชนไน แล้วให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในส่วนวิทยาเขตต่าง ๆ แต่มีข้อแม่ว่า เอกชนสามารถก่อตั้งวิทยาเขตได้เพียงวิทยาเขตเดียว ให้อิสระในการจัดเก็บค่าเทอม  แต่รายวิชาที่เรียนการสอน การสอบและตรวจข้อสอบ  มหาวิทยาลัยประจำรัฐต่าง ๆ ของรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการและควบคุมทั้งหมด ดังนั้นรัฐบาลจะได้รับรายได้จากการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจำรัฐ ส่วนเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์การศึกษา ค่าจ้างอาจารย์มาหักภาษีประจำปีเมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยไม่ระบุว่าจบมาจากวิทยาเขตใด ดังนั้นในการเลือก College ต่าง ๆ จะต้องศึกษาให้ดีโดย แนะนำให้เลือกวิทยาเขตที่ก่อตั้งมามากกว่า 50 ปีขึ้นไป เพราะ College จะมีคุณภาพมากกว่า  เนื่องจากว่าในขณะนั้นอินเดียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่  โดยจะต้องทำตามกฎหมายของอังกฤษที่วางไว้จนถึงในปัจจุบัน

 ระบบConstituent College

เรียกว่า การจัดเป็นวิทยาเขตเดี่ยว คือ ระบบี้จะคล้ายกับระบบ Affiliated Colleges แต่ที่แตกต่างกันคือ ในวิทยาเขตนั้นจะมีคณะเดียว เช่น College of Fine Arts ที่จะสอนเกี่ยวกับด้านศิลปะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (เปรียบเทียบกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่สอนทางด้านศิลปะและการแสดงเท่านั้น) 

ระบบAutonomous College

เป็นระบบที่ประเทศอังกฤษควบคุมการศึกษาอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันและได้รับการรับรองจากภารรัฐของอินเดีย  เนื่องจากเป็นระบบวิทยาเขตเหมือนกัน รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้มีระบบนี้เพียงแค่ 17 College’s ในประเทศอินเดียเท่านั้น แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ College ในเมืองบังกาลอร์ ระบบ Autonomous College แตกต่างจากระบบอื่น ๆ คือ

สามารถดำเนินการบริหารงานเองได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยประจำรัฐพิจารณา เพื่อรอผลการอนุญาตให้การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียน

สามารถจัดรายวิชาการเรียนการสอนเอง กำหนดเวลาเรียนและการสอบเองทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาจากรัฐบาลอังกฤษโดยตรง

อุปกรณ์การเรียน หนังสือใช้นามระบบของกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษ

การจัดเก็บค่าเรียน และอุปกรณ์การเรียนไม่ต้องจ่ายให้ทางรัฐบาลอินเดียเนื่องจาก 100 %  เป็นการบริหารงานในนามของมูลนิธิทางศาสนาคริสต์ เช่น  Mount Carmel College, St. Joseph College, Christ College, St. John Medical College และที่สำคัญการก่อตั้งวิทยาเขตต่างๆ มีอายุมากกว่า 120 ปีขึ้นไป

นักเรียนที่จบในระบบ Autonomous College  จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยประจำรัฐ และระบุว่าจบมาจากที่ใด ซึ่งเป็นผลดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อยังประเทศสหรัฐฯ อังกฤษ หรือยุโรป เพราะ ระบบ Autonomous College ต่าง ๆ นี้มีสาขาอยู่ทั่วโลก เช่น  Oxford University, Cambridge University ได้ใช้ระบบนี้เช่นกัน

 

2.  มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Professional Degree University) 

 แบ่งระบบการควบคุมการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ

2.1  มหาวิทยาลัยวิศเวศ วารายาเทคโนโลยี (Visvesvaraya Technology University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ควบคุมดูแลการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทางและเทคโนโลยีต่าง ๆ ชื่อปริญญาตรี คือ Bachelor of Technology  ปริญญาโท เรียกว่า Master of Technology เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ก่อสร้าง การสื่อสาร เครื่องบิน     ยานอวกาศ

2.2 มหาวิทยาลัยอินเดีย (India University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ควบคุมดูแลการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายหรือคณะนิติศาสตร์

2.3 มหาวิทยาลัยราจีฟ คานธี (Rajiv Gandhi University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ควบคุมดูแลการเรียนการสอนทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

*มหาวิทยาลัยเอกชนต่าง ๆ ในอินเดียไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของอินเดีย ดังนั้นมหาวิทยาลัยประเภทนี้ก็จะไม่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เพราะเป็นไปตามกฎของ IAU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ที่ควบคุมระบบการศึกษาระหว่างประเทศ เช่น Manipal University*

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 233,069