หลักสูตร IGCSE

เป็นระบบการศึกษาของ Cambridge International Primary Program ที่มาเปิดสาขาในส่วนโรงเรียนมัธยมสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ตั้งใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอินเดีย เพราะระบบการศึกษานี้ไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการของอินเดีย แต่ในส่วนรายวิชานั้นจะเรียนคล้ายกับระบบ ICSE และ CBSE และเมี่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เกรด 10) จะได้รับใบประกาศนียบัตรในระดับ “O Level” และเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เกรด 12 ) จะได้รับใบประกาศนียบัตรในระดับ “A Level” แต่เมื่อเรียนจบในระบบนี้ นักเรียนไม่สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในอินเดียได้ ถ้าอยากเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในอินเดีย นักเรียนจะต้องสมัครสอบข้อสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ (Board Exam) และเมื่อสอบผ่านจะได้รับใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียเพื่อทำการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,281