หลักสูตร CBSE

ระบบ Central Board of Secondary Education (CBSE)    

 เป็นระบบที่รัฐบาลอินเดียได้วางรากฐานขึ้นใหม่ในการจัดการเรียนการสอนไว้ทั้งหมดหลังจากที่ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษแล้ว   และในปัจจุบันการบริหารงานการเปลี่ยนรายวิชาต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการอินเดียเป็นผู้ดำเนินการ  ระบบนี้ได้เน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำมากกว่าเน้นการปฏิบัติจริง โดยส่วนมากเน้น           ไวยากรณ์และโครงกลอนประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของอินเดียเป็นหลัก  ซึ่งข้อสอบในการสอบลักษณะเป็นคำถามแบบปลายปิด โดยการให้นักเรียนท่องจำเพื่อตอบคำถามให้ถูกต้องตามแบบหนังสือภาษาอังกฤษ  ซึ่งรายวิชาแตกต่างจากกับระบบ  IG  (O Level / A Level) ของประเทศอังกฤษอย่างสิ้นเชิง  ซึ่งเหมาะกับนักเรียนอินเดียมากกว่านักเรียนต่างชาติ  ระบบนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือออสเตรเลีย  เพราะยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก   แต่นักเรียนที่จบในระบบนี้สามารถไปศึกษาต่อในระเทศต่าง ๆ แต่ต้องใช้ผลสอบ  TOEFL / IELTS  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) รับรองระบบนี้  นักเรียนสามารถกลับมาสอบมหาวิทยาลัยประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษได้   โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTSคะแนน  ระบบ Central Board of Secondary Education (CBSE) นักเรียนจะต้องมีคะแนนเข้าห้อง 75% ถึงมีสิทธิ์สอบได้

 

Score

CBSE Grading Scale

75 % +

A

60 - 74 %

B

53 - 59 %

C

45 - 52 %

D

33 - 44 %

E

15 - 32 %

F

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,981