หลักสูตร ICSE

เป็นระบบที่ประเทศอังกฤษได้วางรากฐานในการจัดการเรียนการสอนไว้  เมื่อครั้งที่ประเทศอินเดียยังเป็นเมืองขึ้นและยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนที่ใช้ระบบนี้เป็นโรงเรียนที่มีอายุการก่อตั้งมามากกว่า 100 ปีทั้งหมด  เนื่องจากสมัยก่อนเปิดทำการเรียนการสอนเพื่อบุตรหลานขุนนางอังกฤษและข้าราชการระดับสูงของอินเดีย  ระบบนี้ได้เน้นการเรียนการสอนแบบเน้นความเข้าใจและเน้นภาคปฏิบัติ   ซึ่งข้อสอบในการสอบลักษณะเป็นคำถามแบบปลายเปิด  โดยการให้นักเรียนอธิบายด้วย OWN WORD คือ ตอบคำถามตามความเข้าใจของเด็กนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษ  รายวิชาเหมือนกับระบบ IG (O Level / A Level) ของประเทศอังกฤษทุกอย่าง  ซึ่งเหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการมาเรียนที่ประเทศอินเดียและได้รับการยอมรับจากประเทศทั่วโลก  นักเรียนที่จบในระบบนี้สามารถไปศึกษาต่อในระเทศต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTS   โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองระบบนี้  นักเรียนสามารถกลับมาสอบมหาวิทยาลัยประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษได้   โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL / IELTS เหมือนกัน

คะแนนระบบ Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE / ISCE) นักเรียนจะต้องมีคะแนนเข้าห้อง 75% ถึงมีสิทธิ์สอบได้

 

ISCE  Score

State Grading Scale

60 % +

First Division or Class 

45 - 59 %

Second Division or Class 

30 - 44 %

Third Division or Pass 

หากได้คะแนน 60% ขึ้นไปจะเลือกได้ทั้งสายวิทยาศาสตร์ ,วิทย์-คณิต และสายศิลป์ 

หากได้คะแนน 45-59 % สามารถเลือกได้ทั้งสาย วิทย์-คณิต และสายศิลป์ 

หากได้คะแนน 30-44 % สามารถเลือกสายศิลป์ได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,981