ระบบการศึกษาของอินเดีย ระดับประถม มัธยมศึกษา

โครงสร้างทางการศึกษาของประเทศอินเดีย

ระดับประถมศึกษา                เกรด 1-5

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       เกรด 6-10

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เกรด 11-12

 

 

ระบบการศึกษาของประเทศอินเดียนั้น ประเทศอังกฤษได้วางรากฐานไว้สมัยอินเดียเป็น อาณานิคม โดยให้เหมือนอังกฤษตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และ มหาวิทยาลัย เมื่ออินเดียได้รับเอกราช อินเดียก็ยังคงยึดรูปแบบเดิมจนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาการเรียนของอินเดีย คือ 10+2+3

ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4    เท่ากับ 10 ปี

มัธยมปลาย    เท่ากับ 2 ปี

อุดมศึกษา     เท่ากับ 3 ปี

 

หลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษามีดังต่อไปนี้  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,281