ทำไมต้องอินเดีย

ทำไมต้องอินเดีย

                                 อินเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีประชากรมากกว่า 1,200 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ต่อจากประเทศจีน มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก อินเดียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของเอเชียใต้                                       อินเดียยังมีบทบาททุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโลก ทำให้บริษัทใหญ่เข้าไปตั้งฐานการผลิดในประเทศแห่งนี้  เพราะความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อได้เปรียบของประเทศอินเดียคือ ค่าครองชีพไม่สูงมาก ทำให้ดึงดูดบริษัทเหล่านี้มาตั้งฐานการผลิด

                                อินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาอังกฤษจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น ทำให้ผู้ที่เข้าไปศึกษานอกจากได้รับความรู้แล้วยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,279